Leadership Team


 

Chairman of the board: Hou Junda
Vice Chairman: Liu Zongqian
Director: Yuan Wenbing, Li Changxing, Li Guoqing, Ma Dongbo
Secretary:Cen Fengbin

President:Yuan Wenbing
Vice president:Li Changxing, Zhang Jian

Chairman of supervision board:Zhang Fujie
Supervisor:Xu Guosheng, Liu Zhenying, Zhu Xiaojun, Luo Xiaoyang